Algemene voorwaarden

Algemene contract- verkoopsvoorwaarden vanaf 01/01/2021

Art. 1 : toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen PLANTOR BV en haar klant.
2. Een anderstalige versie van deze voorwaarden kan op verzoek bekomen worden. De nederlandstalige versie heeft steeds voorrang.
3. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits schriftelijk akkoord van PLANTOR BV.
4. Door het overmaken van een aanbod en/of het aanvaarden van een bestelling van de klant, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt door PLANTOR BV uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2 : totstandkoming van de overeenkomst en prijzen

1. Een overeenkomst als gevolg van een aanbieding of offerte van PLANTOR BV komt tot stand op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door de klant van de aanbieding of offerte.
2. Wanneer de klant een reservatie plaatst zonder dat daar een offerte of aanbieding door PLANTOR BV aan voorafging, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat PLANTOR BV de reservatie schriftelijk bevestigt met opgave van de prijzen.
3. Alle aanbiedingen en offertes door PLANTOR BV zijn vrijblijvend, excl. BTW, excl. transport- en verpakkingskosten en zolang de voorraad strekt.
4. PLANTOR BV garandeert enkel de potmaat. De opgegeven afmetingen, kenmerken, hoogtes en diameters m.b.t. de aangeboden planten zijn indicatief. PLANTOR BV garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van reeds eerder aangeboden planten.
5. PLANTOR BV heeft het recht om de aangeboden prijs aan te passen indien haar kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de aangeboden prijs.

Art. 3 : Levering en aanvaarding, transport, annulering

1. Afhalen van de planten bij PLANTOR BV door of in opdracht van de klant, gebeurt op risico van de klant. De in ontvangstname van de planten bij PLANTOR BV geldt als aanvaarding van de planten door de klant. Het risico voor beschadiging of verlies van de bestelde planten gaat over op de klant op het moment dat de planten in ontvangst worden genomen bij de afhaling.
2. Bij levering van de planten door PLANTOR BV bij de klant of op de door de klant aangeduide plaats, geldt de in ontvangstname van de planten als aanvaarding van de planten door de klant.
3. PLANTOR BV zal zich naar best vermogen inspannen om de overeengekomen hoeveelheden te leveren alsook dat de geleverde planten conform zijn met de bestelling en tevens de eigenschappen bezitten die redelijkerwijze van soortgelijke goederen mogen worden verwacht. PLANTOR BV behoudt zich het recht voor om ontbrekende soorten/eigenschappen door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding dienaangaande.
4. De overeengekomen leveringstermijnen, reservatie -of afnameperiodes zijn bindend voor de klant. Indien de klant de bestelde of gereserveerde planten, geheel of gedeeltelijk, niet of niet tijdig afneemt, ttz. uiterlijk tegen de afgesproken datum of tegen de afgesproken uiterlijke reservatiedatum/periode, en ongeacht wat de reden hiervan is, behoudt PLANTOR BV zich het recht voor om de overeenkomst (bestelling of reservatie) van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. De klant draagt het risico van mogelijk dientengevolge optredend kwaliteitsverlies of andere nadelige gevolgen. In dat geval is PLANTOR BV gerechtigd om de niet-afgenomen planten door te verkopen aan een derde. De klant blijft gehouden tot betaling van de overeengekomen koopsom van de bestelling of de totaal gereserveerde hoeveelheid aan de afgesproken prijs verminderd met de netto-opbrengst van deze verkoop aan die derde.
5. Indien CC containers, platen, verlengstukken of andere verpakkingen niet geruild worden binnen de 14 dagen na levering of ophaling, dan worden de verpakkingen aangerekend aan de volgende prijzen per stuk : CC TAG5 € 100; plaat € 15; verlengstuk € 0,50; houten box € 25; pallet € 10; VMH €4; VML € 3,50. Indien CC containers en platen op een later ogenblik teruggegeven worden, dan worden deze gecrediteerd aan dezelfde prijzen per stuk. In de periode dat de karren bij de klant waren, worden volgende huurprijzen aangerekend per stuk en per dag : CC TAG 5 € 0,60; plaat € 0,06)

Art. 4 : Betaling

1. Alle facturen van PLANTOR BV zijn contant betaalbaar, zonder korting, binnen de 30 dagen na factuurdatum.
2. In geval van niet of niet volledige betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% per jaar op het openstaand factuurbedrag. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 125 €.
3. Onvolledige of niet op de vervaldag betaalde facturen geven PLANTOR BV het recht om leveringen/uitvoeringen van nog lopende overeenkomsten op te schorten of te annuleren, zonder dat de klant gerechtigd is op enige schadevergoeding.
4. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, onder gerechtelijke beschermingsmaatregelen wordt geplaatst, er tekenen van wankel krediet zijn, er negatieve sectorreferenties circuleren, heeft PLANTOR BV het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden met behoud van haar recht op vergoeding van geleden schade en zonder dat de klant gerechtigd is op enige vergoeding.
5. Alle planten blijven eigendom van PLANTOR BV tot volledige betaling van de prijs.

Art. 5 : Klachten, aansprakelijkheid, overmacht

1. Het protesteren van een levering wegens zichtbare gebreken door de klant geschiedt schriftelijk én gemotiveerd, binnen de 24 u na de levering door of de ophaling bij PLANTOR BV. Bovendien dienen de geleverde of opgehaalde planten nog fysiek aanwezig zijn bij de klant, die de planten voor eigen rekening en risico zal bijhouden zodat PLANTOR BV de geprotesteerde goederen onmiddellijk kan inspecteren. Het voorbehoudloos doorsturen van de planten door de klant naar diens afnemer zal in elk geval gelden als uitdrukkelijke aanvaarding van de planten. Bij gebrek aan schriftelijk protest zoals voormeld, wordt de levering geachte aanvaard te zijn en conform met de bestelling.
2. PLANTOR BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor :
    - gebreken in de geleverde goederen als gevolg van of verband houdende met een tegenvallende groei en bloei van de geleverde planten, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit, ook indien de hiervoor omschreven gebreken het gevolg zijn van ziekten, aandoeningen, …
    - overmacht, waarbij onder overmacht wordt verstaan : iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van PLANTOR BV, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, ingevolge ongunstige weersomstandigheden (bv. aanhoudende vorstperiodes, vorstschade, aanhoudende regen, aanhoudende droogtes, en alle andere abnormale omstandigheden), plantenziekten, plagen, moeilijk verklaarbare groeistoornissen tijdens het vermeerderings- en/of productieproces, misoogsten, …
    - niet-levering op de opgegeven dag of moeilijkheden in het kader van de levering. De koper zal zo snel mogelijk ingelicht worden door PLANTOR BV.
3. In voormelde gevallen heeft PLANTOR BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en/of de te leveren hoeveelheden te verminderen en/of over te gaan tot het leveren van gelijkwaardige of soortgelijke planten in vervanging van de ontbrekende planten, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door PLANTOR BV zal de klant een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vorderen voor het niet bekomen gedeelte.
4. Gebeurlijke aansprakelijkheid van PLANTOR BV wegens een gebeurlijke toerekenbare tekortkoming uit enige overeenkomst met de klant is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs excl. BTW. Gebeurlijke aansprakelijkheid van PLANTOR BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of enige andere schade als gevolg van aantasting of verlies van plantmateriaal bij de klant, is uitgesloten.
5. PLANTOR BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de klant aangeleverde prijsstickers, labels, foto’s of etiketten waarvoor PLANTOR BV aanzocht wordt deze aan te brengen op de planten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, uiterlijk bij de ophaling of de inontvangstname van de levering, te controleren of het prijslabel correspondeert met de specifieke plant waar het op is aangebracht door PLANTOR BV. De ophaling of inontvangstname van de gelabelde levering geldt als akkoord van de klant met de door PLANTOR BV aangebrachte labels zonder dat de klant uit dien hoofde enige schadevergoeding kan vorderen.
6. De klant vrijwaart PLANTOR BV tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door of verband houdt met enig door PLANTOR BV geleverde product.

Art. 6 : Fotomateriaal

Foto’s van planten die door PLANTOR BV worden doorgestuurd op verzoek van de klant, zijn steeds een momentopname, louter indicatief en zonder dat enige bindende waarde of enig rechtsgevolg ten aanzien van PLANTOR BV uit deze foto’s kan voortspruiten. Foto’s blijven steeds eigendom van PLANTOR BV. Op alle foto’s van PLANOR BV geldt het intellectuele Eigendomsrecht (IE).

Doorgestuurd fotomateriaal (Van PLANTOR BV naar de klant) mag enkel gebruikt worden door de klant ter promotie van de producten van PLANTOR BV.

Fotomateriaal op de website van PLANTOR BV namelijk www.plantor.be mogen enkel door de klant gebruikt worden ter promotie van de producten van PLANTOR BV. 

Art. 7 : Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen PLANTOR BV is enkel Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de geldigheid, interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen PLANTOR BV en de klant zal exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbanken van de plaats waar PLANTOR BV haar maatschappelijke zetel heeft/gevestigd is.